แผนครุภัณฑ์เงินงบประมาณประจำปี 2560
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ณ โรงพยาบาลนครพิงค์
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT) [21 เม.ย.59]
ประกาศโรงพยาบาลนครพิงค์ เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม ว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ.2557 [16 มี.ค.58]
ขอเชิญร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์
อาคารศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลิินิก
รพ.นครพิงค์
[1 ธ.ค.57]
พยาบาล รพ.นครพิงค์ ใช้ "น้ำอุ่นผสม-
น้ำมะนาว"เช็ดตัวลดไข้ให้เด็ก ได้ผลดี
ไข้ลงเร็วขึ้น
[17 ส.ค.57]
เขตสุขภาพภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด
จัดระบบการส่งต่อทารกแรกเกิด
ลดการเสียชีวิตได้ผลดี
[17 ส.ค.57]
 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) : โรงพยาบาลศูนย์ที่มีคุณภาพและคุณธรรม ผู้รับบริการพึงพอใจ

พันธกิจ (Mission) :
    1. ให้การรักษา ส่งเสริม ฟื้นฟู ปูองกันโรคอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ในรูปแบบเครือข่าย บริการสุขภาพ
    2. ดูแลด้วยความใส่ใจเอื้ออาทร คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
    3. ผลิตบัณฑิตแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อรับใช้สังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
    1. พัฒนาศักยภาพศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูงและ Service Plan
    2. พัฒนาคุณภาพบริการและบริหารจัดการ
    3. พัฒนาบริการปฐมภูมิและส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน
    4. พัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากร
    5. พัฒนาการผลิตบัณฑิตแพทย์

เข็มมุ่ง ปี 2559 :
    • Process management (การควบคุมกำกับ)
    • Patient Safety Goal : SIMPLE
    • Clinical Tracer Highlight
    • Cost Containment

ค่านิยมหลัก (Core Value)
    • มุ่งเน้นผู้ป่วย (Customer focus)
    • มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Result Focus)
    • การจัดการโดยใช้ข้อมูล (Management by Fact)
    • การจัดการโดยการควบคุม (Management by Control)
    • ซื่อสัตย์ (Integrity)
    • สามัคคี (Team Work)
    • จิตบริการ (Service Mind)

ข้อมูลแพทย์ตามกลุ่มงาน แนวทางตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
ตารางให้บริการคลินิก เครือข่ายประกันสังคม
บริการแผนกผู้ป่วยนอก โครงการเบิกจ่ายตรง
บริการแผนกผู้ป่วยใน รพ.นครพิงค์ สาขาศรีดอนไชย
โปรแกรมตรวจสุขภาพ รพ.นครพิงค์ สาขาสุเทพ
หน่วยงานของเรา :
ดูทั้งหมด>>
เอกสารการประชุม Service Plan ศัลยกรรม
เอกสารการอบรมการจัดทำแนวปฏิบัติสาขาโรคหัวใจ วันที่ 31 ม.ค.60
เอกสารประกอบการอบรมพยาบาลผู้ประสานเพื่อการดูแลผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยฉุกเฉิน Trauma&Emergency Nurse Coordinator
คู่มือสำหรับประชาชนโรงพยาบาลนครพิงค์
ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.2558
Power Point_COC_เขต 1
FCT_เขต 1_27082015
    ศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิก
    งานพัฒนาคุณภาพและ
   มาตรฐาน
    โรคและภัยสุขภาพ
    ข้อมูล MERS-CoV
    เพื่อนใจวัยใส รพ.นครพิงค์
    ศูนย์เพื่อนใจวัยทำงาน
    โรคหลอดเลือดสมอง
    ระบบนัดผู้ป่วยตรวจสุขภาพ
    ระบบนัดผู้ป่วย รพ.สต.
    ชมรมนักกายภาพบำบัด
  จังหวัดเชียงใหม่
    LAB ONLINE NKP
    Up To Date
    โครงการเตรียมความพร้อม
  รับมือภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม่
     ระบบติดตามตัวชี้วัดระบบบริการ-
   สุขภาพสาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
   เขตบริการสุขภาพที่ 1
    เครือข่ายการบริการทารก
  แรกเกิดเชียงใหม่ ลำพูน
  แม่ฮ่องสอน
    ระบบกรอกข้อมูล IS และ
  Thai Refer
    รายงานการส่งต่อผู้ป่วยผ่าน
  ระบบ Thai Refer จ.เชียงใหม่
    ระบบเฝ้าระวังพฤติกรรม
  สุขภาพ
 
E-Database
User Guide
 
 
 
 
 
         
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก กลุ่มงานผู้ป่วยนอก งานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม กลุ่มงานรังสีวิทยา งานวิจัยและวารสาร รพ.นครพิงค์์
กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานการเงินและบัญชี
กลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช ฝ่ายบริหาร ห้องสมุด
กลุ่มงานจิตเวช ฝ่ายสวัสดิการสังคม กลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานเวชกรรมสังคม    
กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม    
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล    
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กลุ่มงานโภชนาศาสตร์    
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 2004087
[นับตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2553]
 

copyright © 2014 : Nakornping Hospital

โรงพยาบาลนครพิงค์ :: 159 หมู่ที่ 10 ถนนโชตนา  ตำบลดอนแก้ว  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ : 0-5399-9200   โทรสาร: 0-5399-9221   E-mail: nkp-hospital@live.com