Facebook: โรงพยาบาลนครพิงค์ |   E-mail: nkp-hospital@live.com |   โทรศัพท์: 053999200 |   Fax : 053999221

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กลุ่มงานเภสัชกรรม)

เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 106 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 8 เม.ย. 2564
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 8 เม.ย. 2564
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 23 มี.ค. 2564
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 231 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 23 มี.ค. 2564
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 23 มี.ค. 2564
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 23 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กลุ่มงานเภสัชกรรม (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 10 มี.ค. 2564
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 27 ม.ค. 2564
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 268 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 27 ม.ค. 2564
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 189 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 27 ม.ค. 2564
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 27 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กลุ่มงานเภสัชกรรม (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 12 ม.ค. 2564
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 206 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 29 ธ.ค. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 132 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 29 ธ.ค. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 27 พ.ย. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 290 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 27 พ.ย. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 140 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 2 พ.ย. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 2 พ.ย. 2563
ประกาศสืบราคายา ประจำปีงบประมาณ 2564 (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 27 ต.ค. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 102 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 15 ต.ค. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 15 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กลุ่มงานเภสัชกรรม (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 6 ต.ค. 2563
ราคากลาง ประกวดราคาซื้อยาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2564 (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 1 ต.ค. 2563
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ซื้อยาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2564 (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 1 ต.ค. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 25 ก.ย. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 294 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 25 ก.ย. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 25 ก.ย. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 145 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 3 ก.ย. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 3 ก.ย. 2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาจำนวน 71 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมดเขต 543) ลงข่าวเมื่อ 24 ส.ค. 2563
  ทั้งหมด 100 รายการ รวมทั้งหมด : 4 หน้า : 1 [2][3][4]    
2017 © All Rights Reserved